Lursoft konkursa noteikumi

Gudrā Latvija un Lursoft konkursa noteikumi

KĀ PIEDALĪTIES?

1. Lai piedalītos konkursā, dalībniekam jādodas uz www.gudralatvija.lv un jāizpilda Digitālā Brieduma tests.

2. No visiem reģistrētajiem testa aizpildītājiem konkursa periodā tiks izlozēti 5 (pieci) uzvarētāji, kas saņems Lursoft dāvanu kartes 70 (septiņdesmit) EUR vērtībā.

3. Izloze notiks datorizēti, pēc nejaušības principa.

4. Izloze notiks 21.12.2019.

PRASĪBAS DALĪBAI KONKURSĀ

1. Konkursa rīkotājs ir Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), reģistrācijas numurs: 40008038242, juridiskā adrese: Stabu iela 47-1, Rīga LV-1011.

2. Konkursā drīkst piedalīties visi Latvijas Republikā reģistrētu uzņēmumu pārstāvji.

3. Lai piedalītos konkursā, nav nepieciešams veikt pirkumu vai izpildīt citus priekšnosacījumus.

4. Konkurss norisinās no 29.11.2019. ("Konkursa sākuma datums") līdz 20.12.2019. plkst. 23.59 ("Konkursa beigu datums") ieskaitot.

5. Visi pieteikumi dalībai konkursā jāiesniedz ne vēlāk kā Konkursa beigu datumā plkst. 23.59. Pieteikumus dalībai konkursā, kas iesniegti pēc Konkursa beigu datuma, nepieņem.

6. Konkursa rīkotājs neuzņemas atbildību par pazudušiem, bojātiem vai aizkavētiem pieteikumiem dalībai konkursā, neatkarīgi no iemesla, kādēļ tie pazuduši, bojāti vai aizkavēti, piemēram, ja tas noticis iekārtu bojājumu rezultātā, tehnisku sarežģījumu dēļ, sistēmu, satelītu, datortīklu, serveru, datoru vai programmatūras bojājumu vai kļūdu dēļ.

7. Konkursa rīkotājs nepieņem pieteikumus dalībai konkursā, kas ir automātiski izveidoti ar datoru, ko aizpildījušas trešās personas vai kas aizpildīti vairumā.

KĀ PIEDALĪTIES?

8. Lai piedalītos konkursā, dalībniekam jādodas uz www.gudralatvija.lv un jāizpilda tests.

9. No visiem reģistrētajiem testa aizpildītājiem konkursa periodā tiks izlozēti 5 (pieci) uzvarētāji, kas saņems Lursoft dāvanu kartes 70 (septiņdesmit) EUR vērtībā.

10. Izloze notiks datorizēti, pēc nejaušības principa.

11. Izloze notiks 21.12.2019.

BALVAS

12. 5 (pieci) konkursa uzvarētāji katrs saņems Lursoft dāvānu kartes 70 EUR vērtībā klientu atlases pakalpojumiem.

13. Klientu atlase ļauj izveidot precīzu, uzticamu datu bāzi atbilstoši Jūsu izvēlētajiem kritērijiem un vajadzībām, atlasot uzņēmumus pēc to finanšu rādītājiem, nozares, samaksātajiem nodokļiem, darbinieku skaita, ārvalstu kapitāla, adreses u.c. rādītājiem.

14. Klientu atlase ir noderīga, ja:

• vēlaties atlasīt potenciālo klientu sarakstu, iekļaujot tajā tikai maksātspējīgus klientus;

• ja ilgākā laika periodā esat uzkrājuši klientu datu bāzi un vēlaties to aktualizēt vai papildināt ar informāciju, kas būs noderīga turpmākajā darbā. Tas palīdzēs veidot klientiem individuālāku pieeju, piedāvājot tiem atbilstošākos pakalpojumus un produktus.

• ja vēlaties analizēt tirgus situāciju un izpētīt savu un konkurentu tirgus daļu.

15. Balvas nemaina, to vērtību neatlīdzina naudā, un tās nedrīkst nodot trešajām personām.

UZVARĒTĀJU PAZIŅOŠANA UN BALVAS SAŅEMŠANA

16. Ar konkursa uzvarētājiem sazināsies, nosūtot viņiem e-pastu, kas tika norādīts aizpildot testu www.gudralatvija.lv.

DATU AIZSARDZĪBA UN PUBLICITĀTE

17. Sniegtā informācija tiks apstrādāta saskaņā ar privātuma politik, ko var atrast https://likta.lv/privatuma-politika/.

VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI

18. Konkursa rīkotājs patur tiesības nepieciešamības gadījumā anulēt, atlikt, atcelt vai mainīt konkursa norises kārtību.

19. Šo konkursu nesponsorē, neapstiprina un neadministrē Facebook, un tas nav saistīts ar šo vai kādu citu sociālo tīklu.

20. Dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību 30 dienu laikā pēc uzvarētāju izziņošanas datuma. Visas iesniegtās sūdzības apstrādā un atbildi uz tām sniedz 30 kalendāro dienu laikā no sūdzības saņemšanas datuma.